ZPĚT NA STRÁNKY CHALUPY

Obchodní podmínky Chalupa Lucie

 

1. Úvodní ustanovení

a. Všeobecné podmínky upravují vzájemné smluvní vztahy mezi majitelem chalupy Lucie a jednotlivými osobami, jako zákazníky pronajímajícími si část, či celou chalupu Lucie (dále jen pronájem), v souladu s příslušnými ustanoveními obecně právních předpisů České republiky a jsou součástí smlouvy o pronájmu.

b. Podmínky jsou pro všechny zúčastněné strany závazné. Smluvní vztah vzniká převzetím závazné objednávky (se všemi náležitostmi) na pronájem a zaplacením zálohy. Potvrzením objednávky vzniká zákazníkovi rezervační nárok na termín a počet osob a to do doby splatnosti zálohy. Ne-zaplacením zálohy v daném termínu, zákazník tento rezervační nárok ztrácí. Zákazník se s těmito podmínkami seznámí a zasláním závazné objednávky na ně přistupuje. Nárok na pronájem vzniká zaplacením plné ceny, pokud smluvně není dohodnuto jinak.

c. Majitel chalupy Lucie poskytuje pronájem všem zákazníkům na základě uzavřené smlouvy (potvrzené objednávky nahrazující smlouvu o pronájmu). Za smluvní závazky dalších osob (spoluúčastníků pobytu) odpovídá smluvní zákazník, který objednávku podal, případně podepsal smlouvu.

 

2. Vybavení a služby

a. Všechny nabízené pokoje mají základní vybavení, za než se považuje : elektrické osvětlení, ústřední vytápění, lůžka s povlečením a lůžkovinami, stolek el. lampička, skříň na šaty . Používání sociálního zařízení společné (samostatné pro muže a ženy). Výjimky a další případné nadstandardní vybavení jsou uvedeny v popisu vybavenosti v příloze objednávky či smlouvy. Počet lůžek stanovuje maximální počet osob, které mohou být v daném pokoji ubytovány, včetně dětí. Případné přistýlky jsou možné dle dohody. Počet ubytovaných osob nesmí přesáhnout kapacitu pokoje uvedenou v popisu. Na každém pokoji je inventární seznam vybavení.

b. Horská chalupa je vybavena jídelnou, společenskou místností s radiem televizí. společná vstupní hala, předsíň, sociální zařízení, jídelna, kuchyň, lyžárna, popřípadě garáž s uloženými koly, parkoviště s cca 8 místy a přilehlé pozemky.

c. Horská chalupa je dislokována v CHKO Jizerské hory. Zákazník bere tuto skutečnost na vědomí a zavazuje se informovat všechny jím ubytované osoby s poučením na dodržování pravidel chování návštěvníků CHKO Jizerské hory. Rovněž se zavazuje informovat o dodržování ubytovacího řádu chalupy, dodržování zákazu kouření v celém objektu mimo vyhrazená místa, zákazu používání veškerých vlastních tepelných el. spotřebičů apod. Při hrubém porušení ubytovacího řádu, pravidel bezpečnosti a požární ochrany je majitel oprávněn odmítnout zákazníkovi pokračovat v pronájmu (i zaplaceném) a požadovat opuštění objektu.

d. Místem nástupu pobytu se rozumí objekt chalupy. Dopravu si zajišťuje na své náklady zákazník. Příjezd osobními vozidly se řídí pravidly CHKO Jizerské hory

 

3. Délka rekreačních pobytů

a. Zahájení rekreace (není-li dohodnuto jinak viz 3.b ) je v cyklu neděle - neděle. Pobyt začíná přidělením a převzetím pokojů, jejich vybavení s příslušenstvím, obvykle mezi 14. a 17.hodinou v den nástupu. Ukončení pobytu poslední den do 10:30 hodin. Ukončení pobytu probíhá za přítomnosti zákazníka a majitele odevzdání pokojů co do stavu a úplnosti vybavení.

b. Délka rekreace může být stanovena dohodou, např. víkendové pobyty (pátek - neděle). c. Dopravu do místa rekreace zajišťuje na své náklady zákazník.

 

4. Způsob objednání, rezervace a placení

a. Za závaznou objednávku považujeme e-mailovou, nebo písemnou formu. Při případné tel. objednávce vyžadujeme bezprostředně následný výše uvedený způsob potvrzení. V objednávce musí být uvedeno zákazníkem jeho celé jméno, datum narození nebo IČO, adresa tel. spojení, e-mail a podpis. Dále je nutné uvést počet dospělých osob, počet dětí do 12 let, případně domácí zvíře (pokud je jeho pobyt povolen) a termín. Cena pronájmu je stanovena dohodou. Rekreační poplatek obecnímu úřadu zpravidla není součástí ceny a účtuje se odděleně.

b. Doručením objednávky a zaplacením zálohy, vzniká zákazníkovi nárok na rezervaci objednaných pokojů za stanovené ceny v požadovaném volném termínu. Záloha je stanovena obvykle na 50% z celkové ceny zaokrouhlené na celé stokoruny nahoru. Zaplacením zálohové faktury v termínu splatnosti se uzavírá smlouva o pronájmu dle obecných právních předpisů a těchto podmínek a majitel chalupy Lucie garantuje zákazníkovi rezervaci objednaného termínu a počtu osob. Zálohu je zákazník povinen uhradit nejpozději do 10 dnů od doručení zálohové faktury ( potvrzení objednávky) a to na účet, nebo osobně v hotovosti po dohodě. Pokud tak neučiní, pobyt ani termín nelze považovat za rezervovaný a lze jej dále pronajmout třetí osobě.

c. Zůstatek ceny pronájmu, obvykle asi 50% ceny (přesná částka bude uvedena na potvrzení objednávky a na ubytovacím poukazu), je splatný nejpozději při nástupu u majitele chalupy v hotovosti nebo složením příslušné částky na učet a to minimálně 5 dní před nástupem. Při nezaplacení zůstatku ceny nebude zákazník ubytován a ztrácí nárok na navrácení celé již složené zálohy (viz stornopoplatky). Zákazník je povinen při nástupu předložit doklad o zaplacení, ale i poukaz k ubytování (VOUCHER - doklad o rezervaci pronájmu), který obdrží nejpozději 14 dní před nástupem na e-mail adresu uvedenou v objednávce. V poukazu k ubytování bude uveden tel. kontakt, adresa chaty a popis cesty.

d. Rozhodne-li se zákazník pro předčasný odjezd z objektu, musí předat majiteli chalupy ještě před odjezdem všechny používané pokoje a zapůjčené věci. Předčasným odjezdem nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení adekvátní části platby za pobyt.

e. Ceny jiných než týdenních pobytů jsou uvedeny v potvrzené objednávce či smlouvě, nebo je lze stanovit po dohodě. Majitel chalupy Lucie není plátcem DPH.

 

5. Pojištění a odpovědnost

V uvedených cenách pronájmu není obsaženo pojištění a zákazníci využívají těchto služeb na vlastní zodpovědnost. Za poškození zdraví, či majetku zákazníka v průběhu pobytu majitel chalupy Lucie neodpovídá a nenese jejich následky. Doporučujeme před čerpáním pronájmu, uzavřít pojištění pro cesty a pobyt. Zákazník odpovídá za vzniklé škody na majetku majitele chalupy Lucie způsobené úmyslně, z nedbalosti či neznalosti jím ubytovanými osobami či jejich návštěvami a je povinen poskytnout náhradu vzniklé škody nebo uvedením věci do původního stavu.

 

6. Reklamace

Majitel chalupy Lucie odpovídá za pravdivé informace o pronájmu. Zákazník má právo na reklamaci, jestliže nebyl objednaný a zaplacený pronájem v dohodnutém rozsahu či kvalitě poskytnut. Případné reklamace je zákazník oprávněn uplatňovat pouze v době pobytu a přímo u majitele chalupy Lucie. Majitel chalupy Lucie nezodpovídá za případné zastavení provozu koupališť, vleků, lanovky, restaurací, historických památek, za neúrodu hub či jiných lesních plodin, apod. skutečností, které nemohl předvídat a o nichž nebyl informován.

 

7. Storno podmínky

Zákazník je oprávněn zrušit objednávku kdykoliv před nastoupením pobytu. Objednávku je možné zrušit pouze písemně (e-mail) a to výhradně osobou, která ji učinila či uzavřela smlouvu. Pokud není dodatkem stanoveno jinak, budou zákazníkovi v případě zrušení účtovány následující storno poplatky:

60 dní a více před nástupem pobytu - 10% z celkové částky
30-59 dní před nástupem pobytu - 30% z celkové částky
10-29 dní před nástupem pobytu - 40% z celkové částky
9 dní a méně před nástupem pobytu - 50% z celkové částky

Storno poplatky může majitel chalupy Lucie započítat se zaplacenou cenou či zálohou. Pokud si za sebe odstupující zákazník zajistí sám náhradu, uvedené poplatky mu nebudou účtovány. Majitel chalupy Lucie si vyhrazuje právo zrušit pobyt v případě náhlé změny stavu objektu (havárie), přírodní katastrofy, apod. V tomto případě zákazník obdrží 100% z již uhrazené částky nebo bude zákazníkovi nabídnut obdobný odpovídající náhradní objekt a termín. Současně zákazník nemá nárok na žádné další náhrady.

V Lučanech nad Nisou dne 1. září 2006

Ing. Vlastimil Novák

ZPĚT NA STRÁNKY CHALUPY